Analítica avançada i edificis intel·ligents

November 18, 2020 5:36 pm

L’aprenentatge automàtic (‘machine learning’), una subàrea de la intel·ligència artificial, ha arribat per canviar les nostres vides. La capacitat de gestionar i analitzar grans volums de dades que ha aportat l’evolució tecnològica d’aquests darrers anys permet canvis de paradigma i elevar les nostres capacitats a pràcticament tots els sectors industrials.

El gran impacte que pot tenir a la indústria l’IoT no es deu exclusivament al monitoratge i atomització de processos, sinó a l’aplicació de l’aprenentatge automàtic o altres processos analítics i al gran volum de dades que genera i que, podent-los combinar amb dades provinents d’altres sistemes, ens proporcionen prediccions de comportaments o altra informació valuosa per als nostres negocis.

Tecnologia al servei de les persones

Els sistemes intel·ligents disposen avui dia de gran varietat de tecnologies en les quals recolzar-se, com són noves xarxes sense fils amb diversitat de característiques tècniques, cloud computing, edge computing i tecnologia IoT. Totes aquestes tecnologies contribueixen a la captació de dades, a emmagatzemar-les i al seu processament mitjançant, per exemple, tecnologies d’analítica predictiva. La informació generada mitjançant aquestes tècniques facilita la presa de decisions i millora l’eficiència a tots els nivells de l’empresa.

Prenent com a exemple els edificis intel·ligents, aquestes tecnologies són emprades amb la finalitat de poder monitorar i actuar sobre diferents variables directament relacionades amb aspectes claus de l’edifici, com l’eficiència energètica, el confort de les persones que hi treballen, la realització del manteniment i els serveis de gestió de les instal·lacions. L’objectiu final és tant contribuir al benestar i salut de les persones com aconseguir facilitar els processos i obtenir una eficiència de costos ajudant a crear un ambient de treball saludable i productiu.

Aquesta automatització s’aconsegueix amb sistemes de gestió d’edificis que adquireixen informació de dispositius IoT com a sensors de CO₂, temperatura, il·luminació, càmeres, etc. i poden processar les dades obtingudes juntament amb les provinents d’altres sistemes. Aquestes els permeten, entre altres coses, predir i diagnosticar avaries o intervencions tècniques, monitorar variables de confort en temps real i automatitzar processos. Com a exemples podríem citar la gestió d’aparcaments, de sistemes HVAC, del consum de subministraments, d’il·luminació, de sistemes de seguretat i un llarg etcètera.